ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Všeobecné podmínky inzerce

 1. Zadávání inzerátů
  • Inzeráty se přijímají formou osobní nebo písemné objednávky se všemi náležitostmi, event. na základě uzavřené smlouvy.
  • Potvrzení o termínu zveřejnění inzerátu a kalkulaci ceny vystaví vydavatel pouze na vyžádání klienta.
  • Za včasné a bezchybné dodání podkladů pro výrobu inzerce je odpovědný zadavatel inzerce.
  • Zadavatel inzerce odpovídá za obsah a právní přípustnost textových a obrazových předloh pro inzerci.
  • Myslivost, s.r.o. neodpovídá za obsahovou správnost údajů uveřejněných v inzerátu a není povinna zkoumat, zda jimi nejsou porušována práva třetích osob.
 2.  
 3. Vracení podkladů a korektura nátisku
  • Podklady pro výrobu inzerce se zadavatelům vracejí jen na vyžádání. V redakci se uchovávají tři měsíce po uveřejnění pokud není dohodnuto jinak.
  • Obtahy vyrobeného inzerátu budou poskytnuty zadavateli pouze na jeho výslovné přání. Pokud se v dohodnutém termínu zadavatel nevyjádří k provedené redakční úpravě, předpokládá se, že s ní souhlasí.
  • Myslivost, s.r.o. zaručuje standardní jakost tisku inzerce limitovanou kvalitou dodaných podkladů k výrobě a vstupního materiálu k tisku.
 4.  
 5. Úpravy a umístění inzerátu
  • Pokud není sjednáno přesné číslo zveřejnění a pozice inzerátu, bude inzerát umístěn a zveřejněn v nejbližším možném termínu.
  • Pokud zadavatel písemně objedná inzerát o rozměrech, které neodpovídají standardním rozměrům inzerce nebo rozměr neuvede, bude inzerát přizpůsoben nejbližšímu možnému rozměru a tak také fakturován.
  • Myslivost s.r.o. si vyhrazuje právo upravit rozměr inzerátu z důvodu sestavení inzertní nebo redakční strany. V takovém případě hradí zadavatel původně dohodnutou cenu bez ohledu na rozsah úpravy. Toto opatření se netýká hotových grafických podkladů.
  • Myslivost, s.r.o. si vyhrazuje právo gramaticky upravit text inzerátu podle platných pravidel českého pravopisu.
  • Pokud zadavatel předá graficky nezpracovaný inzerát, bude grafická úprava provedena v rozměrech odpovídajících předloze.
 6.  
 7. Právo odmítnout inzerát
  • Myslivost, s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění inzerátu z důvodu obsahu, původu nebo formy, jestliže je v rozporu se zákony, vyhláškami, dobrými mravy a zvyklostmi, nebo poškozuje-li dobré jméno vydavatele.
  • Myslivost, s.r.o. je povinna oznámit tuto skutečnost zadavateli do 5 dnů od obdržení objednávky a není povinna odmítnutí zdůvodňovat.
  • Myslivost, s.r.o. si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku inzerce od zadavatele, který dluží za dříve uveřejněnou inzerci, eventuálně pozastavit uveřejňování již objednané inzerce až do zaplacení dlužné částky.
 8.  
 9. Neplnění zakázky
  • Pro případ zásahu vyšší moci je vydavatel zbaven odpovědnosti k plnění závazků a poskytování náhrad za vzniklé škody.
  • Pokud nedojde vinou zadavatele k naplnění dohodnuté zakázky, ze které byla zadavateli předem stanovena příslušná sleva, je zadavatel povinen po vyúčtování zakázky uhradit Myslivosti, s.r.o. rozdíl mezi dohodnutou a skutečnému plnění odpovídající slevou.
  • Ze závažných redakčních důvodů si Myslivost, s.r.o. vyhrazuje právo nedodržet objednanou a potvrzenou pozici inzerátu. V takovém případě nebude fakturován příplatek za pozici inzerátu a zákazníkovi nepřísluší nárok na reklamaci.
 10.  
 11. Platební podmínky
  • Konečná cena inzerátu se stanoví podle formátu po odečtení slev a přičtení příplatků.
  • Fakturuje se do 5 dnů po uveřejnění inzerátu pokud není dohodou stanoveno jinak. Faktura se zasílá zadavateli s bezplatným kontrolním výtiskem u inzerátů větších než 1/4 strany včetně. 
  • Neuvede-li zadavatel přesný rozměr inzerátu a ponechá-li úpravu na redakci, je podkladem pro výpočet ceny inzerátu konečný tiskový rozměr.
  • V odůvodněných případech je Myslivost, s.r.o. oprávněna požadovat zálohu nebo úhradu inzerátu předem.
  • Pokud nebudou pohledávky Myslivost, s.r.o. uhrazeny zadavatelem ve lhůtě splatnosti, bude vydavatel postupovat v souladu s ustanoveními Obchodního zákoníku.
  • Myslivost, s.r.o. si vyhrazuje právo stanovit zvláštní ceny za inzerci v mimořádných přílohách a číslech Myslivosti.
 12.  
 13. Reklamace
  • Zadavatel má v případě otištění zčásti nečitelného, nesprávného nebo neúplného inzerátu nárok na slevu, a to v rozsahu, v jakém byl účel inzerátu omezen. Výjimečně lze kompenzovat náhradním otištěním.
  • Zadavatel nemá nárok na reklamaci odlišné barevnosti svého inzerátu, pokud v rámci zadaných podkladů nedodal současně barevný nátisk inzerátu.
  • Pokud se v průběhu tisku projeví takové nedostatky v podkladech, které při příjmu zakázky nebyly patrné, nemá zadavatel nárok takový inzerát reklamovat. Pokud v takovém případě vzniknou tiskárně vícepráce, budou přefakturovány v plné výši zadavateli.
  • Reklamovat inzerci je možno písemně do 14 dnů po zveřejnění inzerátu.

Tyto všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí platného ceníku inzerce časopisu Myslivost. Od ustanovení výše uvedených podmínek se lze odchýlit pouze na základě písemné dohody.

Zpracování dat...